STANOVY KLUBU

Stanovy spolku Klub historických modelů a motorů CZ

Preambule

Spolek Klub historických modelů a motorů CZ je nástupcem virtuálního klubu osob, sdružujících se volně, kolem webových stránek s názvem Klub historických modelů a motorů CZ. Současně s obsahem webových stránek přebírá i jeho grafické logo.

Článek 1

Název, forma a sídlo

Spolek Klub historických modelů a motorů CZ z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění. Sídlo má na adrese: Plzeň, Skautská 1549/5, PSČ 323 00.

Článek 2

Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním a neziskovým spolkem občanů, zakladatelů spolku, kteří se spolčili k účelu společného provozování webových stránek věnovaných historii leteckého modelářství. Spolek vzniká shodou zakladatelů spolku na základních tezích přístupu k výše uvedené problematice a zásadám hlavní činnosti spolku.

Článek 3

Základní účely spolku

a) Publikační činnost na webových stránkách spolku věnovaná historii leteckého modelářství a historickým letecko-modelářským motorům.

b) Přibližovat historii leteckého modelářství veřejnosti dokumentací, stavbou a provozováním replik leteckých modelů vzniklých do 31.12.1950.

c) Pomocí webových stránek sdružovat a komunikovat se zájemci se shodným přístupem k výše specifikované problematice.

Článek 4

Formy činnosti spolku

a) Hlavní formou činnosti spolku je publikační a koordinační činnost prostřednictvím webových stránek.

b) Organizování setkávání přátel a příznivců se shodným, nebo podobným přístupem k problematice historických leteckých modelů a motorů. Setkání mají nejčastěji formu sletů a neletových setkávání.

c) Propagace činnosti spolku formou účasti na výstavách a letových akcích pořádaných jinými právnickými subjekty.

Článek 5

Členství ve spolku a práva členů do spolku přihlášených

a) Členy spolku jsou jeho zakladatelé.

b) Příznivci historických modelů a motorů dosud evidovaní veřejně na webových stránkách www.khmm.cz nebo www.historicke-modely.cz se stávají členy spolku na základě prostého písemného oznámení zájmu o členství ve spolku adresovaného předsedovi spolku, kdy postačuje oznámení i prostřednictvím e-mailem z dosud používané e-mailové adresy.

c) Členství ve spolku dále vzniká dnem, kdy Rada zakladatelů spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky.

d) Členství ve spolku je podmíněno ztotožněním se zájemce s principy přístupu k historii leteckých modelů a souhlasem se stavebními pravidly pro modely ve spolku provozovanými. Členství je i vyjádřením podpory člena pro hlavní teze k problematice a přístupu k historii leteckého modelářství reprezentované zakladateli spolku.

e) Z osobních údajů spolek zveřejňuje v seznamu členů pouze jméno, místo bydliště a mailovou adresu člena. Utajené členství, nebo členství pod přezdívkou není možné.

f) Člen spolku má právo zejména:

– účastnit se všech akcí pořádaných spolkem;

– aktivně podávat návrhy na zlepšení činnosti spolku ;

– jménem spolku uspořádat přátelské setkání pro členy ve formě sletu, diskusního setkání, neletového setkání apod., pokud akce neodporuje zásadám spolku a obecně dobrým mravům.

– na modelech postavených podle zásad a pravidel spolku je oprávněn používat chráněné logo Klubu historických modelů a motorů CZ.

– po případném odstoupení některého z členů Rady zakladatelů spolku má právo být volen do Rady zakladatelů spolku.

Článek 6

Zánik členství

Členství ve spolku zaniká:

– na žádost člena ve formě oznámení člena spolku adresovaného předsedovi spolku;

– rozhodnutím Rady zakladatelů spolku z důvodu tříleté nečinnosti člena spolku spočívající např. v neúčasti na žádné akci spolku po uvedenou dobu;

– vyloučením za jednání, které vede k poškození jména spolku a jeho zásad v odborné veřejnosti;

– úmrtím člena spolku.

Článek 7

Orgány spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je Rada zakladatelů spolku, která se schází 1x ročně vždy počátkem roku u příležitosti neletového setkání zapsaných členů spolku. Její úkoly jsou následující:

a) Rada schvaluje program činnosti spolku v daném kalendářním roce.

b) Rada určuje směřování spolku s výhledem na delší časové období.

c) Rada řeší a zapracovává do činnosti spolku připomínky členů.

d) Rada průběžně schvaluje publikační plán na webových stránkách spolku.

e) Rada má právo rozhodnout o vyloučení člena pro hrubé porušení zásad klubu na akcích klubem pořádaných, nebo za jednání, které je obecně v rozporu s dobrými mravy.

f/ Rada je oprávněna rozhodnout o likvidaci spolku.

2. Jednání Rady zakladatelů spolku je oprávněn se zúčastnit každý člen spolku. Návrh předložený a podporovaný minimálně 20% členů spolku je Rada zakladatelů spolku povinna zohlednit při svém rozhodování.

3. Rada zakladatelů vede jednání se členy vždy tak, aby vzájemným kompromisem bylo dosaženo potřebné shody a nebyly porušeny základní principy, smysl a cíle spolku.

4. V případě odstoupení některého ze členů Rady zakladatelů spolku, navrhuje zbytek Rady zakladatelů spolku její doplnění o některého z členů spolku, na kterém je obecná shoda členů spolku a zbytku Rady zakladatelů spolku.

5. Rada spolku zakladatelů je tříčlenná. Z členů Rady zakladatelů spolku je hlasováním zvolen předseda spolku, který je statutárním orgánem spolku a zastupuje spolek při všech jednáních samostatně. Funkční období předsedy spolku je pětileté.

Článek 8

Hospodaření spolku.

a) členství ve spolku je bezplatné. Spolek nevybírá žádné členské příspěvky.

b) Veškerá činnost související s provozem webu, organizováním sletů a setkání, publikační činnost na webu, obecně veškerá činnost, je prováděna jako zájmová činnost bezplatně.

c) Poplatek související s provozem webu je hrazen z prostředkou získaných formou daru ve prospěch spolku 1x ročně některým ze zakladatelů, nebo některým ze členů spolku.

d) Spolek nebude vlastnit žádný hmotný majetek, který by vyžadoval správu.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy byly schváleny a přijaty zakladateli spolku dne 11.února 2016. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni.

V Plzni dne 15.února 2016